Molenda Nieruchomosci

ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI KOMERCYJNYMI

Zarządzanie budynkami komercyjnymi

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bieżącej obsługi eksploatacyjnej celem utrzymania standardu technicznego nieruchomości, gwarantującego maksymalizację dochodów. Zajmujemy się szukaniem najemców, negocjacjami, codziennym nadzorem i windykacją. Staramy się też optymalizować koszty utrzymania. Przygotowujemy i nadzorujemy procesy inwestycyjne i remontowe.

Obsługa administracyjna i techniczna budynku

Prowadzenie ewidencji lokali i weryfikacja ich stanu prawnego,
przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji budynku,
prowadzenie książki obiektu budowlanego, prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne w terminach wymaganych prawem, zlecanie usług kominiarskich, zlecanie bieżącej konserwacji i napraw,
dbanie o utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia reprezentowanie, Właściciela wobec dostawców mediów i zawieranie umów, natychmiastowe usuwania awarii i ich skutków,
przygotowywanie i nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi,

Przygotowanie i wynajem lokali

Przygotowanie lokali do wynajęcia obejmujące na życzenie właściciela drobny remont, opracowanie dokumentacji fotograficznej, oznaczenie lokalu „do wynajęcia”, opracowanie profesjonalnej oferty, poszukiwanie najemców poprzez własne biuro pośrednictwa, prezentacja lokali potencjalnym najemcom, weryfikacja najemców pod względem wypłacalności, negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu, przekazanie i odbiór lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym

Administrowanie lokalami i wynajmem

Dbanie o dobry stan techniczny lokali i usuwanie bezzwłocznie wszelkich usterek, organizacja lub udostępnianie lokali na obowiązkowe przeglądy, reprezentowanie właściciela przed instytucjami w sprawach związanych z budynkiem/lokalami, dokonywanie wpłat należności za lokale dostawcom mediów, pomoc w ubezpieczeniu budynku/lokali, utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami wraz z okresową kontrolą lokali, usuwanie, w imieniu właściciela, bieżących problemów w czasie najmu, stałe monitorowanie należnych wpłat z tytułu najmu, wzywanie najemców do wpłaty w przypadku zaległości czynszowych,
rozliczanie najemcy z tytułu dostawy mediów po zakończeniu umowy,
windykacja należności, okresowe raportowanie właścicielowi z wykonywania umowy zarządzania.

Adres

Centrum Nieruchomości
Molenda & Molenda,
ul. Łasicka 21,
59-700 Bolesławiec,
NIP: 6120001241,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
7:30- 15:30

Numery telefonów:

Sekretariat: 75 644 34 30
Dział techniczny: 75 644 34 30 (wew. 22)
Księgowość: 75 644 34 30 (wew. 23)
Zarządca: 75 644 34 30 (wew. 23)

Telefon alarmowy 24h:

+48 699 955 432