Molenda Nieruchomosci

Nowe lokale mieszkalne na wrocławskich Maślicach!

Cena:

408 623 zł – 464 441 zł (od 5519,00 zł/m2)

Kontakt

Aleksander Molenda (nr lic. 22406)

tel. 734 454 747,

a.molenda@molendanieruchomosci.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

opis

Inwestycja na wrocławskich Maślicach charakteryzuje się prze­strzenią, wygodą oraz wysokim standardem. W dwóch kameralnych budynkach znaj­duje się 60 apar­ta­men­tów o róż­nym metrażu – od 47 m2 do 105 m2. Aktualnie w ofercie pozostały lokale o powierzchni od 71,04 m2 do 84,16 m2. Część mieszkań wypo­sa­żona jest w kli­ma­ty­za­cję, zapew­nia­jącą ide­alną tem­pe­ra­turą każ­dego dnia. Lokale na pię­trze posiadają duże tara­sy, z któ­rych roz­po­ściera się widok na sąsiedni park, natomiast nieruchomości na par­te­rze mają pięk­ne ogród­ki.

Prze­stron­ne kory­ta­rze wyposażone są w obszer­ne win­dy oraz świe­tli­ki, dzięki któ­rym klatki scho­dowe są jasne i słoneczne. W inwestycji znajdują się także miej­sca par­kin­gowe, z któ­rych znaczna część znaj­duje się w garażu pod­ziem­nym.

Dzięki zastosowanym technologiom budynek oraz mieszkania są bardzo energooszczędne. Inwestycja wyposażona będzie w sys­tem insta­la­cji Logo­terma- nowo­cze­sny sys­tem dla budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­nego. Logo­terma to węzeł cieplny insta­lo­wany w lokalu, który pozwala na indy­wi­du­alne dosto­so­wa­nie para­me­trów ciepl­nych w swoim miesz­ka­niu i pła­ce­nie tylko za to cie­pło, które wyko­rzy­stuje się na wła­sny uży­tek. Ponadto do izo­la­cji użyto pianki poli­ure­ta­no­wej, która zatrzy­muje cie­płe powie­trze w zimie i chłodne w lecie.

Nieruchomość ogrzewana jest kondensacyjnymi kotłami gazo­wymi o wyso­kiej spraw­no­ści. Dodat­ko­wym atu­tem jest wypo­sa­że­nie par­kingu w ener­go­osz­czędne lampy LED.

Osiedle jest monitorowane i ogrodzone oraz wyposażone w bramę wjazdową otwieraną zdalnie.

Inwestycja powstałą na terenie oto­czonym roz­le­głymi obsza­rami zie­leni oraz tere­nami aktyw­nej rekre­acji. Miejsce to, jest także dosko­nale sko­mu­ni­ko­wane z obwod­nicą Wro­cła­wia i ma dogodny dojazd do cen­trum mia­sta. Każde miesz­ka­nie zosta­nie wypo­sa­żone w okna i drzwi zapew­nia­jące izo­la­cję aku­styczną.

Inwestycja została oddana do użytku!

szczegóły

Zapraszamy na prezentację nieruchomości.

Kupujący nie płaci prowizji.

Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z zakupem mieszkania.